Obchodní podmínky


1. Úvodní ustanovení 
Uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím Veronika Doležalová na stránkách www.taptapky.cz IČO 06975020 sídlo Zeleneč probíhá odesláním objednávky ze strany kupujícího a jejím přijetím ze strany prodávajícího. Objednávka i její přijetí probíhají prostřednictvím systému v internetovém obchodě www.taptapky.cz. Kupní smlouva je uzavřena přijetím objednávky prodávajícím. Uskutečněním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito OP, které jsou veřejně přístupné, a že s nimi v plném rozsahu souhlasí. Prodávající zasílá fakturu za zboží elektronicky.  

Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) platí pro nákup zboží od prodejce ŤapŤapky, v internetovém obchodě www.taptapky.cz. OP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. 

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy 

3. Kupní cena a její úhrada 

3.1. Kupní cena je uvedena u každého zboží jako cena za zboží a částka za poštovné a balné (dále jen poštovné). Tyto dvě položky (cena za zboží a poštovné) tvoří kupní cenu, se kterou kupující odesláním objednávky v plném rozsahu souhlasí. 

3.2. Kupující je povinnen do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy uhradit kupní cenu zboží. Platba probíhá bezhotovostně bankovním převodem. Všechny údaje potřebné k platbě jsou kupujícímu přístupné po uzavření kupní smlouvy (tj. po přijetí objednávky prodávajícím). V případě, že kupující kupní cenu v této lhůtě neuhradí, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit, což probíhá zrušením objednávky v systému elektronického obchodu www.taptapky.cz. 

4. Dodání zboží 

4.1. Zboží je odesíláno do 2 pracovních dnů od přijetí platby. V případě zboží šitého na míru je dodací lhůta závislá na domluvě mezi prodávajícím a kupujícím.  

4.2. Zboží zasílá prodávající prostřednictvím České pošty. Drobnější zboží, které je možné zaslat v obálce, je odesíláno jako doporučený dopis, objemnější zboží jako cenný balík. Požaduje-li kupující jinou formu zaslání zboží, musí se na tom smluvní strany předem dohodnout. V takovém případě se také upravuje cena poštovného podle požadovaného způsobu zaslání. Zboží je prodávající povinnen řádně zabalit. 

5. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží) 

5.1. Kupující má právo podle do 14 dnů ode dne převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy. K odstoupení od smlouvy dochází v okamžiku, kdy je prodávajícímu doručeno "Oznámení od odstoupení od smlouvy" interní poštou internetového obchodu www.taptapky.cz. Kupující nese náklady na přepravu vracejícího zboží. 

5.2. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, a to bez známek užívání či opotřebení. 

5.3. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, prodejní cenu za vracející zboží. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. 

5.5. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Kupující nese zodpovědnost za zasílané zboží a pokud nebude prodávajícímu doručeno z důvodu ztráty či odcizení, je kupující povinen podat reklamaci u zvoleného přepravce, z toho důvodu nedoporučujeme odesílat zboží zpět jako obyčejné psaní, kdy zásilka nemá sledovací číslo a taková zásilka není pojištěna. V tomto případě nemá kupující nárok na vrácení peněz. 

6. Reklamační řád 
Objednaný pár ťapek nemusí odpovídat ilustrativní prodejní fotografii, každý kousek je originál. Zboží neodpovídající vzhledu prodejní fotografie není důvodem k reklamaci. 

Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Neoprávněná reklamace nemá žádný vliv na délku a běh záruční doby. Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě či kompletaci zboží provedené prodávajícím. Nevztahuje se na běžné opotřebení a vady vzniklé užíváním zboží či na vady vzniklé nešetrnou a nesprávnou manipulací se zbožím. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé vnějšími vlivy. Životnost protiskluzové podrážky je 3-6 měsíců, prošoupání a ztenčení vrsty protiskluzu není důvodem reklamace. 

6.1. V případě, že se na zboží objeví vada, kterou kupující považuje za záruční vadu, upozorní na ni písemně přes interní poštu internetového obchodu www.taptapky.cz prodávajícího s uvedením jejího popisu, je-li to možné, pak i s fotografií vady. Účelem této komunikace je předcházet zasílání zboží k reklamaci, ačkoliv se o nejedná o záruční vadu a úsporu nákladů kupujícího. 

6.2. Dohodnou-li se strany na tom, že se jedná o záruční vadu, nebo trvá-li prodávající na skutečnosti, že se jedná o záruční vadu, pak prodávající odešle řádně zabalené zboží spolu s kopií dokladu o koupi na adresu prodávajícího. Byla-li faktura vystavena v el. podobě, není nutné kopii dokladu přikládat. Jakékoliv škody či jiné náklady vzniklé v důsledku přepravy zboží, jdou k tíži kupujícího, který je řeší s příslušnou přepravní společností. 

6.3. Po obdržení reklamovaného zboží prodávající zboží prohlédne a jedná-li se o záruční vadu, provede nápravu, v opačném případě reklamaci odmítne a vrátí zboží kupujícímu. O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající kupujícího interní poštou internetového obchodu www.taptapky.cz. 

6.4. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. 

6.5. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, pokud se stejná vada projeví potřetí. 

6.6. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit. 

6.7. Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30-ti dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má kupující právo na výměnu věci za stejnou novou bezvadnou věc, nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží kupujícímu. 

6.8. Vzhledem k tomu, že zboží dodávané prodávajícím má charakter jedinečnosti, tzn. každý kus je originálem, nelze v mnoha případech vadnou věc nahradit věcí novou. V takovém případě je výměna věci možná jen na základě dohody smluvních stran. Právo na volbu odstoupení od smlouvy zůstává kupujícímu zachováno.


7. Zboží kategorie Ťapáčky na míru

Zboží šité na míru představuje zboží, které není skladového charakteru a vztahuje se na vlastní volbu motivu a velikosti ze strany kupujícího. Takové zboží není možné reklamovat z důvodu nevyhovujícího motivu nebo špatné velikosti v případě, že se jedná o pochybení ze strany kupujícího. Před objednáním takového zboží je nutné provést řádné měření dětského chodidla pro objednání vhodné padnoucí velikosti. V případě pochybení ze strany prodávajícího se reklamace řídí odstavcem 6. Reklamace. Dodací lhůta zboží šitého na míru může být až 1 měsíc od přijetí platby. 

V Zelenči dne 16.8.2019